سه شنبه 30 شهریور 1400 - 12:06

ﺟﻬﺶ قیمت های ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ در ﺳﺎل ۲۰۲۱؛

اﻓﺰاﯾﺶ سه هزار دلاری ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ خودرو از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان

ﺟﻬﺶ قیمت های ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ در ﺳﺎل ۲۰۲۱؛

به گزلرش حاشیه صنعت  ،هزینه های ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ از ﭘﺎییز سال ۲۰۲۰ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺣﺎل اﻓﺰایش اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎی اول ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻬﺶ ﺟﺪیدی در ﻧﺮخ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻧﻮاع ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ در مسیرهای اصلی ﺗﺠﺎری ﺑﻮده اﯾﻢ. ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻨﺪین ﺧﻂ ﺗﺠﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ اﺟﺎره ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت نشانه ﻫﺎی ﮐﻤﯽ از تسکین و ﺑﻬﺒﻮد دﯾﺪه می شود و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺮخ ﻫﺎ در نیمه دوم ﺳﺎل ﺟﺎری میلادی ﻧﯿﺰ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، زﯾﺮا اﻓﺰایش تقاضای ﺟﻬﺎنی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ افزایش ﻣﺤﺪود ظرفیت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﺛﺮات ﻣﺨﺮب قرنطینه های محلی (ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ) روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ورود ظرفیت ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﺘﯽ راﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺮخ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.

از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ قیمت ها می توان ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺟﻬﺎن، ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل ۲۰۲۱، ﻟﻐﻮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ و ازدﺣﺎم و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﻨﺎدر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﺧﯿﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺟﻬﺎن

ﺷﯿﻮع ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ در ﺟﻬﺎن، ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎ قرنطینه ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در زمان های ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﮏ ﻃﺮف و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ در ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ از ﻃﺮف دیگر ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ. به دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ به وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای دستیاﺑﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺮکت ها ﺑﻪ ﺷﺪت رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ

ﺑﯿﺶ از ۸۰ درﺻﺪ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺟﻬﺎن از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎﻫﺎ و اقیانوس ها ﺻﻮرت می گیرد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮاﯾﯽ، زﻣﯿﻨﯽ ﯾﺎ رﯾﻠﯽ، اﻣﮑﺎن ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﻧﺪارﻧﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺨﺶ کوچکی از اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﯾﺮ روش های ﺣﻤﻞ ﺷﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ بخش ها را ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودی اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ اﻣﺎ ﯾﻘﯿﻨﺎ می توان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻧﺪارد.

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل ۲۰۲۱

ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎﻻهای ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه، ﺻﺎدرات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ تولید، دارای ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای اﺳﺖ. ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ اﻓﺰایش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮرهای ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎری ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮکای ﺗﺠﺎری آﻧﻬﺎ نیز در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ظرفیت ﺣﻤﻞ ﺑﺎر اقیانوسی، ﺑﺎزیابی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎنی از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه را تشدید ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﻤﻪ این ها ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻟﻐﻮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ

اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎنی، ظرفیت مسیرهای اصلیﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد، ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﺪودیتﻫﺎی اصلی در ﺳﺎل ۲۰۲۰ رسیده اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﻨﺴﻞ ﺷﺪن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﻖ آن از ﻃﺮف ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و ﺑﻨﺎدر در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ۱۰ درﺻﺪ ظرفیت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه رﺳﯿﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﻫﺪه می شود، اﻣﺎ اﺧﺘﻼل و ﻓﺸﺮدﮔﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ می تواند ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳــﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﺷﻮد.

ازدﺣﺎم و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﻨﺎدر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﺧﯿﺮ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻟﻐﻮ ﺷﺪه ﺣﻤﻞ و تاخیرها را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، ازدﺣﺎم در ﺑﻨﺎدر بخشی از ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ در ﺳـﺎل۲۰۲۱ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل۲۰۲۰ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ، ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن است ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد می رﺳﻨﺪ از ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺷـﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎﺧﯿﺮﻫﺎ در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد کلی در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮرد در ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

اﺛﺮات اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و قیمت های ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﻣﻮج ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر زودﺗﺮ از آﻧﭽﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ، ﺑﻪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮﻟﺘﺎن ﺑﺮﺳﺪ. اﯾﻦ ﻫﺸﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪی ﺗﺎزه از ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻫﺸﺪار داده اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎ در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪ، اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ از ﻣﺒﺪا ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از ۵۰۰۰ دﻻر افزایش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ می تواﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﺷﺪه را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان نمونه می توان اﺛﺮ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ را روی ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻤﻞ ﻗﻄﻌﺎت منفصله ﺧﻮدرو از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد. در ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ۴۰ ﻓﻮت، قطعات ۲.۲ دستگاه ﺧﻮدرو ﺳﻮاری در آن جای می گیرد که ۵۰۰۰ دلار ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ افزایش داشته است. در مجموع ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺧﻮدرو ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ۳۲ درﺻﺪ، ﻣﻌﺎدل ۳۰۰۰ دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ داشته است.

لینک کوتاه : http://hashiyehsanat.com/?p=1429
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)